س?#1587;تمهای ی

5000-10000 ?#1740;

:?#1740;?/strong>

SW-pHt, DSS

:?

5 / 18 ک?#1604;ووات?22 ک?#1604;ووات ?30 ?#1740;?/span>

: ?/strong>

PLC با ?#1740;??#1740;

:??/strong>

PLC

:??#1740;?/strong>

50 ی

:?#1740; ?#1740;

قابل کنترل با PLC

:?#1740; ?ی