مبدل حرار?#1740;

 

  ی?#1740; از ضروری‌ت?#1740;? اح?#1740;اجات در صن?#1740;?لب?#1740; مدرن?كنتر?دم?#1740; فرآورده‌ها در هر مرحل? از فر?#1740;ند اس? گر?كردن وسرد كردن?رایج‌تری?عم?#1740;ات‌ه?در صن?#1740;?لب?#1740; ?#1740;‌باشند.

تباد?كننده‌های حرار?#1740;?وسیله انتقال حرار?به رو??#1740;?مستقی??#1740;‌باشند. اكثر عم?#1740;ات حرار?#1740; در صن?#1740;?لب?#1740; به وسیله تباد? كننده‌های حرار?#1740; صفحه‌ای  Plate heat exchanger   انجا??#1740;‌پ?#1740;رد. تباد?كننده‌های حرار?#1740; صفحه‌ای (به صورت مخفف PHE)?به صورت دسته‌ای هستن?كه دری? قا?قرار داده ?#1740;‌شون?

قا?شامل چن?#1740;??#1740;واره جد?كنند?اس?كه آنرا به قسمت‌ه?#1740; مجزایی تق?#1740;??#1740;‌نمای?/span>. در ?#1740;?قسمت‌ه?عم?#1740;ات‌ه?#1740; حرار?#1740; مختل?مانن? عم?#1740;ات “حرارتی او?#1740;ه“?حرات‌د?#1740; نه?#1740;ی ?خنك‌كردن انجا??#1740;‌پ?#1740;رد. محی?گرماسا?آب ?#1740;‌باش??محی?سركنند??#1740;?ممكن اس?آب سرد، آب ی?ی??/span> باشد ?بسته به ?#1740;از درجه حرار?خروجی فرآورده، نو?محی?انتخاب ?#1740;‌گرد?

 
 
   
   
 

اطلاعات بیشتر...

سرویسها

 
     
     
هموژنايز?/td>
     
 

 

هموژن كردن نام یكی از فرآیندهای استاندارد در صنعت لبنی می‌باشد كه به معنی ایجاد حالت پایدار امولسیون چربی در مقابل ته نشینی، تحت اثر نیروی وزن می‌باشد.

هموژن كردن باعث شكسته شدن گویچه‌های چربی به اندازه‌های كوچكتر می‌شود، بدین صورت كه شیر با فشار از میان یك گذرگاه بسیار باریك (هد) وبا سرعت بالا عبور داده می‌شود.

پروتئین موجود در فرآورده‌های هموژنیزه شده در سیستم گوارشی سریع‌تر و آسانتر هضم می‌شوند. دستگاه هموژن كننده، بصورت یك مرحله‌ای و یا دو مرحله‌ای عمل می‌نماید.

 
 
 
   
 
 
     
 

اطلاعات بیشتر...

سرویسها

 
     
   

بع?#1740;

 
فارسی - English