بهميکس نوشابه گازدار
 

دستگاه بهمیكس جهت آماده سازی و گازگیری نوشابه ویا دوغ گازدار به كاربرده می‌شود.
 این سیستم دارای سه مخزن مجزاء ویك دوزینگ پمپ بوده و آماده سازی در آن طی مراحل زیر صورت می‌گیرد:

مرحله اول: وَكیوم مخزن دی اریتور (مخزن 1) به میزان Bar- 0/5 

مرحل?دو? آب?#1740;?#1740; مخزن ?#1740; اریتو?وهمزما?با آن خنك‌كردن آب به وسیله پلی?كولر ?
                هواگی?#1740; آب خن?/span> شده با پمپ وكیوم

مرحله سوم: گازگیری مخزن آب گاز دار (مخزن 2) و تنظیم گاز CO2 به وسیله رگلاتور گاز 
                  
CO2

مرحله چهارم: ارسال آب وكیوم و خنك شده به مخزن گاز CO2 جهت گازگی?#1740;

مرحله پنجم: ارسال شربت با بریكس 55-60  به بالانس تانك دوزینگ پمپ

مرحله ششم: تغذیه دوزینگ پمپ توسط دو بخش مجزاء كه با اینورتور تنظیم می‌گردد و در
                    واقع تنظی? بریكس را كنترل می‌كند.

مرحل?هفتم: گا?خو?#1740; محصو?خروجی از دو?#1740;نگ پمپ، در مرحل?آخر، توسط مخزن
                   نوشابه آماده (مخزن 3)، جهت گازگیری مجدد وخنك شدن.

 
 
 
   
 
   

سرویسها

 
     
     
فيلت?شربت
     
 

ی?#1740; از ?#1740;ازهای ضروری در صن?#1740;? آشامیدنی?تص?#1740;?كردن محصو?به منظو?گرفت?ناخالصی‌ه?(رسوبها)،‌ از ?#1740;?بردن بو نامطبو?? خوشرنگ تر(شفاف تر) كردن آن قب?ار بكار?#1740;?#1740; هر گونه عم?#1740;ات بر?#1740; آن ?#1740;‌باش?

 بدی?منظو?دستگاه ?#1740;لت?شربت كه از ?#1740;لتره?#1740; شم?#1740; تش?#1740;? یافته مورد استفاد?قرار ?#1740;‌گیرد.

بطوركلی اصول ?#1740;لت?كردن بدی?صورت اس?كه ابتد?آب تص?#1740;?به همرا?خا?ات?(DE)?جه?انباشت?شد?در اطرا??#1740;لتره?خاك‌?#1740;?#1740;- در ?#1740;ست?به گردش  در ?#1740;‌آی?

 پس از مد?مشخص ?قط?شد?جریان گردش در دستگاه? شربت وارد ?#1740;ست?شد??با فشار از ?#1740;ان ?#1740;لتره?عبور كرده ?تص?#1740;??#1740;گر?/span>?

 
 
   

 

سرویسها

 
     
  قب?#1740;

بع?#1740;

 
فارسی - English